A) Proiectul POSDRU 154/1.1/G/137140 “Să sprijinim elevii să învețe experimentând” – program pentru pregătirea elevilor și dobândirea competențelor cheie care să le asigure succesul școlar și participarea viitoare pe piața muncii, implementat de către Fundația ”Copii în Dificultate”, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, Asociația Vasiliada și Școala Gimnazială nr. 1 Voluntari.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 1 ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniu major de intervenție 1.1 ”Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”, beneficiind de asistență financiară nerambursabilă echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă de 1.562.732,55 lei.

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea accesului și participării la educație ale elevilor din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romă și a celor cu dificultăți de adaptare socio-școlară, prin furnizarea de sprijin unităților de învățământ preuniversitar în vederea creșterii calității ofertelor educaționale și asigurarea de servicii specifice de suport educațional elevilor din aceste grupuri dezavantajate;
 • dobândirea și dezvoltarea competențelor care să asigure integrare optimă școlară, participarea la procesul educațional formal, îmbunătățirea performanțelor școlare pentru copii din grupuri vulnerabile; dezvoltarea competențelor cheie care să faciliteze adaptarea la o societate a cunoașterii și incluziunea socială a elevilor din grupurile defavorizate menționate;
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial și dobândirea de competențe antreprenoriale care să faciliteze tranziția elevilor la formarea profesională și accesul pe piaţa muncii;
 • dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate, în special cu mediul antreprenorial în vederea facilitării pregătirii și integrării pe piața muncii a elevilor din grupul țintă;
 • dezvoltarea competențelor pentru toate categoriile de personal implicate în furnizarea de servicii alternative în educație pentru a face față diversității sociale și culturale, pentru a susține elevii proveniți din medii dezavantajate și pentru a dezvolta metode specifice educaționale și de sprijin care să asigure participarea la educație a acestor categorii de elevi;
 • dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, pregătire și consiliere pentru părinți în scopul înțelegerii importanței educației pentru dezvoltarea copilului, precum și rolului lor în educația copiilor;
 • sprijinirea elevilor din grupul țintă în scopul susținerii școlarizării acestora prin oferirea de burse;

Beneficiarii proiectului

 • 340 de elevi cu vârste cuprinse 6 și 16 ani, și 60 de preșcolari cu vârste între 3 și 6 ani, din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romă și care se confruntă cu dificultăți de adaptare socio-școlară,
 • 200 de părinți,
 • 60 de cadre didactice și alte categorii de personal care acordă servicii educaționale alternative.

Loc de desfășurare: proiectul, de tip multiregional, s-a implementat în comunități rurale și urbane din 3 regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al județelor Ilfov (Voluntari), Argeș (Curtea de Arges, Merisani, Oiești, Arefu) şi Dolj (Craiova, Lipovu, Filiași).

Rezultate obținute:

 • 300 de elevi care au beneficiat de servicii de orientare și consiliere și-au îmbunătățit performanțele școlare,
 • 340 de elevi și 50 de preșcolari și-au îmbunătățit capacitatea de comunicare și relaționare,
 • 300 de elevi și-au dezvoltat competențele cheie care să le faciliteze adaptarea la o societate a cunoașterii și incluziunea socială: competențele de comunicare în limba maternă și competențele de matematică, gândirea analitică, creativă și pragmatică, capacitatea de analiză și sinteză, competențele civice și interpersonale, au înțeles și conștientizat diversitatea culturală, importanța datinilor și obiceiurilor specifice strămoșești,
 • 250 de elevi au dobândit competențe privind utilizarea TIC, necesare dezvoltării personale, formării profesionale și pregătirii integrării pe piața muncii, putând utiliza calculatorul
 • 200 de elevi și-au dezvoltat spiritului antreprenorial și au dobândit competențe antreprenoriale care să le faciliteze tranziția la formarea profesională și accesul pe piața muncii,
 • 16 unități școlare au fost sprijinite în realizarea de activități extracurriculare în baza unei programe pentru desfășurarea acestui tip de activități,
 • 200 de părinți și-au îmbunătățit atitudinea față de rolul și importanța educației școlare în viața copiilor lor și au dobândit capacitățile necesare implicarii active în susținerea copiilor, în cadrul procesului educațional,
 • 70 de persoane din centre de asistență psiho-pedagogică, centre de resurse educaționale și implicate în furnizarea de servicii alternative în educație și-au dezvoltat competențele pentru a susține elevii proveniți din medii dezavantajate și pentru a dezvolta metode specifice educaționale și de sprijin care să asigure participarea la educație elevilor din categoriile defavorizate,
 • 340 de elevi și 60 de preșcolari au beneficiat de burse sociale ca sprijin pentru continuarea studiilor.
 1. B) Proiectul POSDRU161/2.1/G/141440 „Performanță și competitivitate în tranziția de la școală la primul loc de muncă”, în calitate de partener, alături de Fundația Sfânta Macrina, Universitatea București, Facultatea de Teologie Ortodoxă – Asistență Socialăși Asociația Logement Jeunes 93 (ALJ 93), cu sediul social în Franța.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenție 2.1  „Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivele proiectului:

Sprijinirea a 360 de studenți din domeniul asistenței sociale în tranziția de la școală la primul loc de muncă.

Beneficiarii proiectului

 • 360 de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Asistență socială și Facultatea de Asistență socială din cadrul Universității București.

Loc de desfășurare

Centrele sociale pentru copii ale Fundației ”Copii în Dificultate” și Fundației Sfânta Macrina din București.

Rezultate obținute:

 • 360 de studenți au dobândit și și-au dezvoltat competențele profesionale și abilitățile specifice profesiei de asistent social, capacități care să le faciliteze integrarea la primul loc de muncă,
 • 300 de studenți au beneficiat de servicii de orientare și consiliere profesională care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea profesională și personală a studenților,
 • creșterea gradului de autocunoaștere în ceea ce privește profilului profesional – interese, valori, abilități, cele mai potrivite roluri profesionale sau organizaționale de către 100% dintre studenții participanti la proiect,
 • creșterea gradului de informare privind legislația muncii, normele de sănătate și securitate în muncă pentru 100% din studenții beneficiari ai stagiilor de practică,
 • 15 studenți au găsit loc de muncă în urma campaniei de informare și a consilierii profesionale,
 • 50 de studenți au continuat studiile ca urmare a consilierii profesionale,
 • elaborarea unui manual de bune practici care să faciliteze învățarea practică și inserția pe piața muncii a studenților de la Facultățile de asistență socială – necesar studenților și unităților de asistență socială unde își vor desfășura stagiile de practică și a unui ghid de orientare profesională,
 • realizarea unui studiu comparativ privind politicile sociale România – Franța,
 • realizarea unei baze de date privind oportunitățile de angajare în domeniul asistenței sociale.

Proiect de prevenţie a abandonului şcolar

Prin intermediul CENTRULUI DE ASISTENȚĂ ȘI SPRIJIN PENTRU READAPTAREA COPIILOR CU PROBLEME PSIHOSOCIALE, înființat în anul 2005, s-au demarat proiecte şi acţiuni ce aveau ca scop creșterea calității vieții copiilor care se confruntă cu diferite tipuri de dificultăți (psihosociale, medicale, financiare) ce le afectează participarea la procesul educațional și integrarea socio – școlară.

Beneficiarii: peste 2000 de copii, preșcolari și elevi cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani, cu risc crescut la abandon școlar din cauza problemelor psihosociale manifestate prin tulburări de comportament, dificultăți de învățare, tulburări de vorbire și limbaj, dificultăți de scriere și citire, ADHD, manifestări de anxietate față de mediul școlar, dificultăți de adaptare la mediul școlar și procesul educațional. De asemenea părinții și reprezentanții legali ai copiilor beneficiază de sprijin și consiliere în cadrul centrului.

Perioadă implementare proiect: 2005 – 2015

Activități furnizate beneficiarilor:

 1. activități educaționale și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,
 2. orientare școlară și profesională, complementar serviciilor oferite de unitatea de învățământ unde este înscris copilul,
 3. consiliere psihologică pentru copil și familie,
 4. art-terapie,
 5. terapii de integrare/reintegrare socială,
 6. activități extracurriculare,
 7. consiliere socială și sprijin pentru părinți/reprezentant legal.

Parteneri: Școala nr. 62; Grădinița nr. 280. 

F) Programul “Love in a box” cu caracter permanent, care se deruleazăîn fiecare an timp de 3 luni în perioada sărbătorilor de iarnă, începând cu anul 1998, la inițiativa unui grup de sponsori din Marea Britanie.

 

Scopul acestui proiect este unul caritabil, de a ajuta copii și persoane vârstnice din comunități rurale sărace, marginalizați, institutionalizați sau spitalizați, oferindu-le diverse articole specifice de iarna.

Beneficiarii proiectului au fost copii proveniți din familii cu risc social din comunităti sărace, copii asistați în diferite centre sociale, persoane vârstnice de pe cuprinsul județelor Giurgiu, Călărași, Ialomița și Municipiul București.