Proiectele noastre

Proiectul POSDRU 91/S/2.2/61945 “Dezvoltarea infrastructurii de educație și asistență pentru copii cu risc crescut de abandon școlar și părăsirea timpurie a școlii”, implementat de Fundația Copii în Dificultate, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Primăria Sărulești (Călărași) și Asociația Vasiliada (Dolj), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenţie 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

Obiectivele proiectului:

 • prevenirea și corectarea abandonului școlar în rândul copiilor din mediul rural, din zone dezavantajate socio-economic, copiilor roma, copiilor cu tulburări de adaptare socio-școlară, promovarea accesului la educație pentru aceste categorii de copii și menținerea lor în sistemul de educație,
 • dezvoltarea și furnizarea unor servicii de asistență educațională și consiliere în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru copii cu risc crescut de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii,
 • dezvoltarea și furnizarea de educație remedială pentru aceste categorii de copii,
 • constituirea unei rețele de suport comunitar capabilă să promoveze, să faciliteze și să susțină accesul la educație al copiilor aparținând grupurilor vulnerabile după încheierea implementării proiectului,
 • dezvoltarea comunicării cu factorii de interes din comunitate, promovarea parteneriatului public-privat pe piața serviciilor educaționale și sociale,
 • formarea și perfecționarea profesională a personalului implicat în prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Beneficiarii proiectului

 • 258 de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii proveniți din mediul rural, din zone dezavantajate socio-economic, comunități roma,
 • 516 părinți sau reprezentanți legali ai copiilor.

Loc de desfășurare:

Proiectul, de tip multiregional, a fost implementat în comunități rurale și urbane din 3 regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al județelor Argeș în Curtea de Arges, Dolj in Craiova și comuna Lipovu și jud. Călărași, în comuna Sărulești.

Rezultate obținute:

– 258 de copii au achiziționat competențele necesare integrării socio-școlare,

– 400 de părinți și-au modificat atitudinea față de importanța educației pentru copilul lor,

– 232 copii și-au îmbunătățit performanțele școlare și participarea la procesul educațional, frecventează în mod regulat cursurile școlare,

– 215 copii și-au însușit și dezvoltat abilitățile sociale și comportamentul social participând la viața colectivului, și-au îmbunătățit capacitatea de relaționare și comunicare,

– 216 copii au achiziționat cunoștințe și abilități necesare utilizării calculatorului,

– 235 copii și-au dezvoltat abilitățile practice și artistice,

– 229 părinți sau reprezentanți legali și alte rude cu care locuiesc copiii au beneficiat de servicii de consiliere socială și consiliere psihologică.

Au fost selectați și pregătiți 25 de voluntari care alcătuiesc rețelele de suport comunitar din cadrul fiecărei regiuni în care s-a implementat proiectul. 60 de persoane au beneficiat de sesiuni de formare și perfecționare. Elaborarea unui Ghid practic pentru personalul care acordă servicii educaționale și de asistență copiilor cu risc crescut la părăsire timpurie a școlii, tipărirea și distribuirea a 3.000 de exemplare.

B) Proiectul POSDRU 90/2.1/S/61957 intitulat “Programul de practică pentru studenți – Protecția copilului de la teorie la practică”, în calitate de partener alături de Universitatea Oradea, Facultatea de Asistență Socială din București, Facultatea de Științe ale Educației și Asistență Socială din Arad, Direcțiile Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Arad, Bihor, sectoarele 1 și 3 din București, Școala specială nr. 7 București, Centrul Școlar pentru educație incluzivă nr. 1 Oradea, Fundația Română pentru Copii, Comuntate și Familie Bihor, Fundația Speranța Copiilor Arad.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenție 2.1, „Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivele proiectului:

Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a studenților prin intermediul creșterii competitivității sistemului educativ și eficientizării stagiilor de practică pentru a răspunde cerințelor pieții muncii.

Promovarea și consolidara parteneriatului inter-regional între universități, precum și a parteneriatelor locale între universități și instituții publice și private de profil, potențial angajatoare ale absolvenților, în vederea facilizării tranziției de la educație la viața activă a viitorilor practicieni în domeniul protecției copilului.

Beneficiarii proiectului

600 de studenți de la diverse specializări socio-umane (asistență socială, sociologie, psihopedagogie)

Loc de desfășurare

Regiunile București –Ilfov, Vest și Nord-Vest, în cuprinsul județelor Arad, Bihor și Municipiului București.

Rezultate obținute:

 • 600 de studenți au beneficiat de stagii de practică, în cadrul centrelor sociale pentru copii ale partenerilor din proiect, stagii care le-a permis studenților să înțeleagă aplicabilitatea practică a cunoștințelor teoretice și solicitările reale ale locului de muncă și totodată să-și însușească deprinderile de muncă în domeniul protecției copilului și o anumită disciplină a muncii,
 • 600 de studenți și-au dezvoltat abilitățile practice în domeniul protecției copilului și și-au consolidat cunoștințele teoretice,
 • 300 de studenți au beneficiat de consiliere și orientare în carieră,
 • 70% dintre studenții care au participat la acest proiect au obținut un loc de muncă sau au participat activ la cursurile ulterioare.

A) Proiectul POSDRU 154/1.1/G/137140 “Să sprijinim elevii să învețe experimentând” – program pentru pregătirea elevilor și dobândirea competențelor cheie care să le asigure succesul școlar și participarea viitoare pe piața muncii, implementat de către Fundația ”Copii în Dificultate”, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, Asociația Vasiliada și Școala Gimnazială nr. 1 Voluntari.

http://www.invatam-experimentand.ro/

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 1 ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniu major de intervenție 1.1 ”Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”, beneficiind de asistență financiară nerambursabilă echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă de 1.562.732,55 lei.

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea accesului și participării la educație ale elevilor din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romă și a celor cu dificultăți de adaptare socio-școlară, prin furnizarea de sprijin unităților de învățământ preuniversitar în vederea creșterii calității ofertelor educaționale și asigurarea de servicii specifice de suport educațional elevilor din aceste grupuri dezavantajate;
 • dobândirea și dezvoltarea competențelor care să asigure integrare optimă școlară, participarea la procesul educațional formal, îmbunătățirea performanțelor școlare pentru copii din grupuri vulnerabile; dezvoltarea competențelor cheie care să faciliteze adaptarea la o societate a cunoașterii și incluziunea socială a elevilor din grupurile defavorizate menționate;
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial și dobândirea de competențe antreprenoriale care să faciliteze tranziția elevilor la formarea profesională și accesul pe piaţa muncii;
 • dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate, în special cu mediul antreprenorial în vederea facilitării pregătirii și integrării pe piața muncii a elevilor din grupul țintă;
 • dezvoltarea competențelor pentru toate categoriile de personal implicate în furnizarea de servicii alternative în educație pentru a face față diversității sociale și culturale, pentru a susține elevii proveniți din medii dezavantajate și pentru a dezvolta metode specifice educaționale și de sprijin care să asigure participarea la educație a acestor categorii de elevi;
 • dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, pregătire și consiliere pentru părinți în scopul înțelegerii importanței educației pentru dezvoltarea copilului, precum și rolului lor în educația copiilor;
 • sprijinirea elevilor din grupul țintă în scopul susținerii școlarizării acestora prin oferirea de burse;

Beneficiarii proiectului

 • 340 de elevi cu vârste cuprinse 6 și 16 ani, și 60 de preșcolari cu vârste între 3 și 6 ani, din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romă și care se confruntă cu dificultăți de adaptare socio-școlară,
 • 200 de părinți,
 • 60 de cadre didactice și alte categorii de personal care acordă servicii educaționale alternative.

Loc de desfășurare: proiectul, de tip multiregional, s-a implementat în comunități rurale și urbane din 3 regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al județelor Ilfov (Voluntari), Argeș (Curtea de Arges, Merisani, Oiești, Arefu) şi Dolj (Craiova, Lipovu, Filiași).

Rezultate obținute:

 • 300 de elevi care au beneficiat de servicii de orientare și consiliere și-au îmbunătățit performanțele școlare,
 • 340 de elevi și 50 de preșcolari și-au îmbunătățit capacitatea de comunicare și relaționare,
 • 300 de elevi și-au dezvoltat competențele cheie care să le faciliteze adaptarea la o societate a cunoașterii și incluziunea socială: competențele de comunicare în limba maternă și competențele de matematică, gândirea analitică, creativă și pragmatică, capacitatea de analiză și sinteză, competențele civice și interpersonale, au înțeles și conștientizat diversitatea culturală, importanța datinilor și obiceiurilor specifice strămoșești,
 • 250 de elevi au dobândit competențe privind utilizarea TIC, necesare dezvoltării personale, formării profesionale și pregătirii integrării pe piața muncii, putând utiliza calculatorul
 • 200 de elevi și-au dezvoltat spiritului antreprenorial și au dobândit competențe antreprenoriale care să le faciliteze tranziția la formarea profesională și accesul pe piața muncii,
 • 16 unități școlare au fost sprijinite în realizarea de activități extracurriculare în baza unei programe pentru desfășurarea acestui tip de activități,
 • 200 de părinți și-au îmbunătățit atitudinea față de rolul și importanța educației școlare în viața copiilor lor și au dobândit capacitățile necesare implicarii active în susținerea copiilor, în cadrul procesului educațional,
 • 70 de persoane din centre de asistență psiho-pedagogică, centre de resurse educaționale și implicate în furnizarea de servicii alternative în educație și-au dezvoltat competențele pentru a susține elevii proveniți din medii dezavantajate și pentru a dezvolta metode specifice educaționale și de sprijin care să asigure participarea la educație elevilor din categoriile defavorizate,
 • 340 de elevi și 60 de preșcolari au beneficiat de burse sociale ca sprijin pentru continuarea studiilor.
 1. B) Proiectul POSDRU161/2.1/G/141440 „Performanță și competitivitate în tranziția de la școală la primul loc de muncă”, în calitate de partener, alături de Fundația Sfânta Macrina, Universitatea București, Facultatea de Teologie Ortodoxă – Asistență Socialăși Asociația Logement Jeunes 93 (ALJ 93), cu sediul social în Franța.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenție 2.1  „Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivele proiectului:

Sprijinirea a 360 de studenți din domeniul asistenței sociale în tranziția de la școală la primul loc de muncă.

Beneficiarii proiectului

 • 360 de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Asistență socială și Facultatea de Asistență socială din cadrul Universității București.

Loc de desfășurare

Centrele sociale pentru copii ale Fundației ”Copii în Dificultate” și Fundației Sfânta Macrina din București.

Rezultate obținute:

 • 360 de studenți au dobândit și și-au dezvoltat competențele profesionale și abilitățile specifice profesiei de asistent social, capacități care să le faciliteze integrarea la primul loc de muncă,
 • 300 de studenți au beneficiat de servicii de orientare și consiliere profesională care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea profesională și personală a studenților,
 • creșterea gradului de autocunoaștere în ceea ce privește profilului profesional – interese, valori, abilități, cele mai potrivite roluri profesionale sau organizaționale de către 100% dintre studenții participanti la proiect,
 • creșterea gradului de informare privind legislația muncii, normele de sănătate și securitate în muncă pentru 100% din studenții beneficiari ai stagiilor de practică,
 • 15 studenți au găsit loc de muncă în urma campaniei de informare și a consilierii profesionale,
 • 50 de studenți au continuat studiile ca urmare a consilierii profesionale,
 • elaborarea unui manual de bune practici care să faciliteze învățarea practică și inserția pe piața muncii a studenților de la Facultățile de asistență socială – necesar studenților și unităților de asistență socială unde își vor desfășura stagiile de practică și a unui ghid de orientare profesională,
 • realizarea unui studiu comparativ privind politicile sociale România – Franța,
 • realizarea unei baze de date privind oportunitățile de angajare în domeniul asistenței sociale.

A) Proiectul “Recuperare şi reintegrare pentru copii cu dificultăţi de dezvoltare”

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea calității vieții copiilor cu dificultăți de dezvoltare,
 • asigurarea accesului la servicii de recuperare,
 • prevenirea marginalizării și excluderii sociale a acestora,
 • integrare/reintegrare școlară.

Beneficiarii proiectului

-150 copii cu afecţiuni motorii, neurologice, ortopedice, genetice, cu tulburări de limbaj și vorbire, tulburări de comportament, dificultăți de adaptare socio-școlară, cu dificultăți de achiziționare a deprinderilor necesare autonomiei.

Loc de desfășurare

Centrul de Dezvoltare și Recuperare “Sf. Nicolae” din București

Rezultate obținute:

 • corectarea afecțiunilor motorii la 34 de copii,
 • îmbunătățirea motricității și a abilității manuale la 55% dintre copiii cu dizabilități neurologice,
 • dobândirea sau îmbunătățiirea deprinderilor de viață autonomă la 80% dintre copii: deprinderi igienico-sanitare,deprinderi de autoservire și de joc,
 • corectarea tulburărilor de vorbire și limbaj la 85% dintre copii,
 • creșterea capacității de comunicare și relaționare cu alti copii și cu adulții la 70% dintre copii,
 • integrarea școlară sau menținerea în sistemul educațional pentru 65% dintre copiii cu vârsta preșcolarăși școlară,
 • sprijin acordat familiei pentru accesibilizarea spațiului de locuit, pentru a răspunde nevoilor specifice copilului cu dizabilități locomotorii,
 • sprijin acordat familiilor în realizarea și utilizarea corectă a ortezelor pentru copii,
 • pregătirea părinților în scopul învățării anumitor tehnici de lucru adaptate diagnosticului și nevoilor specifice copilului, astfel încât să asigure continuarea tratamentului de recuperare acasă, conform programului de recuperare stabilit de echipa de specialiști,
 • consiliere și sprijin în vederea înscrierii copilului într-o formă de învățământ care să ofere un program adecvat nevoilor specifice ale copilului;
 1. B) Proiectul “Servicii de Recuperare la Domiciliu pentru Copii cu Nevoi Speciale“, derulat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. sector 6.

Obiectivele proiectului:

 • îmbunățățirea calității vieții copiilor dizabilitați neuro-motorii,
 • asigurarea accesului la servicii de kinetoterapie.

Loc de desfășurare

Domiciliul copiilor din cuprinsul sectorului 6 București

Beneficiarii proiectului:10 copii cu diagnostice asociate: ECI-forma tetrapareză spastică cu deficit motor sever şi întârziere uşoară în dezvoltare mintală, PCI- forma diskinetica severă şi anomailie de nuclei bazali-progresiv, sindrom Chiari II, spina bifida lombară, sindrom Down, sindrom Ehlers Danlos, hipotonie musculară generalizată, tulburare de motricitate secundară, paralizie cerebrală, retard psihic sever şi sindrom hiperkinetic de tetrapareză spastică cu elemente extrapiramidale şi artrogripoză.

Rezultate obținute:

 • acordarea unui număr de 116 ședințe de kinetoterapie,
 • îmbunățățirea motricității copiilor, cinci dintre benficiari și-au dobândit autonomia totală,
 • îndrumarea familiilor copiilor pentru accesibilizarea și utilizarea spațiului de locuit, astfel incât să răspundă nevoilor specifice copilului cu dizabilități locomotorii,
 • sprijin acordat familiilor în utilizarea corectă a ortezelor pentru copii,
 • pregătirea părinților în scopul dobândirii unor tehnici de lucru adaptate diagnosticului și nevoilor specifice copilului, astfel încât să asigure continuarea programului de recuperare stabilit de kinetoterapeut.

C) Programul “Oportunități de sprijin și ajutor pentru copiii și adolescenții cu tulburări din spectrul autist”

Obiectivele proiectului:

 • pregătirea și perfecționarea personalului implicat în diagnosticarea, evaluarea, educarea, terapia și integrarea școlarăși profesională a copiilor și adolescenților cu tulburări din spectrul autist,
 • schimb de experiență cu specialiști din Franța, Marea Britanie, Germania, Ungaria și USA.

Beneficiarii proiectului:

– 120 de psihologi, medici de neuropihiatrie infantilă, studenți de la facultățile de specialitate, părinți.

Loc de desfășurare: București

Rezultate obținute:

Organizarea și desfășurarea a trei conferințe internaționale, și anume:

“Diagnosticul neurogenetic și dezvoltarea programelor de terapie pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist” în anul 2007, “Autismul și adolescența” în anul 2008, “ADHD și reziliență” în anul 2009, în cadrul cărora au avut loc ateliere de lucru pe teme referitoare la:diagnosticareatulburărilor din spectrul autist, terapii noi și eficacitatea acestora, dreptul la educație al persoanleor cu tulburări din spectrul autist, metode li tehnici noi în educarea copiilor cu tulburări din spectrul autist, integrarea profesională a acestor persoane.

Diseminarea de informații între specialiștii străini și cei români care sunt implicați în mod direct în diagnosticarea,evaluarea și recuperarea copiilor cu tulburări din spectrul autist, o mai bună informare a părinților acestor copii cu privire la educarea și integrarea socio-profesională a persoanei cu tulburări din spectrul autist.

D) Programul de pregătire si perfecționare a personalului implicat în recuperarea și educarea copiilor cu dificultăți de adaptare sociala-școlară

Obiectivele proiectului:

 • facilitarea integrarii școlare și participarea la procesul educațional pentru copiii cu dificultăți de adaptare socio-școlară,
 • îmbunătățirea calității procesului educațional de la nivelul gimnazial,
 • suport acordat cadrelor didactice pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea metodelor de predare și a celor de comunicare și relaționare cu elevii.

Beneficiarii proiectului:

200 de cadre didactice și specialiști implicați în furnizarea de servicii alternative în educație: profesori consilieri școlari, logopezi, psihopedagi, personal din cadrul centrelor de resurse și asistență educațională din București și județele Ilfov și Argeș.

Loc de desfășurare: București, Curtea de Argeș

Rezultate obținute:

 • organizarea a cinci sesiuni de perfecționare care au avut 2 teme: Metode și tehnici de intervenție comportamentală necesare integrării școlare a copiilor cu dificultăți de învățare” și “Dezvoltarea inteligenței emoționale la copii de vârsta preșcolarăși școlară. Teorie și practică”,
 • organizarea a două sesiuni de pregătire pentru logopezi susținute de specialiști din țarăși din Marea Britanie
 • dobândirea de către cadrele didactice a unor metode de lucru noi, inovatoare de predare la clasă, adaptate caracteristicilor și nevoilor specifice ale fiecărui copil,
 • dobândirea de cunoștințe noi și abilități care să faciliteze comunicarea și relaționarea cadrelor didactice cu elevii,
 • dobândirea de metode și tehnici de lucru noi de către personalul implicat în acordarea de servicii alternative în educație, metode care să faciliteze dobândirea de către elevi a competențelor cheie necesare integrării școlare și profesionale.

E)Proiectul  ,,Vreau sa stiu tot – facilitarea accesului la educatie pentru copii cu risc social crescut ,,

Cu sprijinul mai multor sponsori, si in principal al ING Bank, in perioada septembrie 2015 – septembrie 2016,  a continuat proiectul de prevenire a abandonului scolar in randul copiilor proveniti din familii dezavantajate socio-economic si din familii rome.

Obiective :

 • Facilitarea accesului la educatie si prevenirea abandonului scolar in randul elevilor proveniti din familii dezavantajate socio – economic, din mediul rural si din familii de romi
 • Promovarea educatiei non formale in scoli din comunitati dezavantajate socio-economic

Beneficiari :

150 de copii din comunitati dezavantajate socio-economic din judetele Arges, Giurgiu, Calarasi si Ialomita si din municipiul Bucuresti

  Rezultate:

 • 150 de copii cu risc crescut la abandon scolar au fost sustinuti pentru a continua scoala prin acordarea de servicii educationale si de socializare
 • acordarea de ajutoare materiale constand din incaltaminte, rechizite si alimente pentru 150 de copii
 • organizarea a 10 sesiuni de pregatire pentru cadre didactice in scopul aplicarii programei pentru activitati extracurriculare PEAE elaborata si aplicata in cadrul proiectului POSDRU 137140 in cadrul altor scoli, astfel incat sa poata beneficia mai multi elevi de oportunitatile de dezvoltare personala pe care le ofera aceasta programa PEAE.

F) Programul “Love in a box” cu caracter permanent, care se deruleazăîn fiecare an timp de 3 luni în perioada sărbătorilor de iarnă, începând cu anul 1998, la inițiativa unui grup de sponsori din Marea Britanie.

 

Scopul acestui proiect este unul caritabil, de a ajuta copii și persoane vârstnice din comunități rurale sărace, marginalizați, institutionalizați sau spitalizați, oferindu-le diverse articole specifice de iarna.

Beneficiarii proiectului au fost copii proveniți din familii cu risc social din comunităti sărace, copii asistați în diferite centre sociale, persoane vârstnice de pe cuprinsul județelor Giurgiu, Călărași, Ialomița și Municipiul București.